سکوت من

تــو کیستی کـه مـن اینگونه بی تـو بـی تـابـم شب از هجوم خیـالـت نمی بـرد خوابـم

اولین چیزی که خدا افرید؟قلم

اولین کوهی که بر روی زمین قرار گرفت؟کوه ابوقبیس

اولین خانه ساخته شده بر روی زمین؟خانه کعبه

اولین عملی که در قیامت از ان سوال می شود؟نماز

اولین چیزی که در قیامت میان بندگان در مورد ان قضاوت می شود؟خون

اولین غذای که بهشتیان می خورند؟جگر ماهی

اولین مسجد؟ مسجدالحرام

اولین گناهکار و اولین کسی که در قیامت پوششی از اتش بر او پوشانده می شود؟ابلیس

اولین انسان و اولین نبی خداوند؟ حضرت ادم .ع

اولین فرزند انسان واولین قاتل؟ قابیل

اولین انسان مقتول؟ هابیل

اولین رسولی که برای اهل زمین فرستاده شد؟حضرت نوح .ع

اولین شفاعت کننده در قیامت واولین کسی که وارد بهشت می شود؟حضرت محمد.ص

اولین کسی که خط نوشت ولباس دوخت؟ادریس.ع

اولین کسی که ختنه نمود وطواف کعبه به جای اورد؟ابراهیم.ع

اولین کسی که با زبان عربی سخن گفت؟اسماعیل.ع

اولین کسی که زره ساخت؟داود.ع

اولین کسی که دیه=خون بها=را به جا گذاشت؟عبدالمطلب

اولین کسی که گروهی هم پیمان را برای ایجاد مساوات بین تمام مردم پدید اورد؟زبیربن عبدالمطلب

اولین کسی که کفشهایش راهنگام داخل شدن به کعبه از پای در اورد؟ولیدبن مغیره

اولین مردی که به دین اسلام گروید؟ابوبکرصدیق.رضی ..

اولین زنی که به دین اسلام گروید؟خدیجه .رضی...

اولین کودکی که به دین اسلام گروید؟علی.رضی...

اولین غلامی که به دین اسلام گروید؟زیدبن حارثه .رضی ...

اولین مردی از انصار که به دین اسلام گروید؟جابربن عبدالله. رضی...

اولین کسی که اذان گفت؟بلال.رضی..

اولین کسی که در صدر اسلام مسجدی را بنا نمود؟عمابن یاسر.رضی ..

اولین کسی در راه اسلام که در راه خدا تیر انداخت؟سعدبن ملک.رضی ...

اولین کسی که برای دفاع از اسلام شمشیر کشید؟زبیر بن عوام.رضی ...

اولین مولود در اسلام؟عبدالله بن زبیر.رضی ...

اولین مرد شهید در اسلام؟یاسر.رضی ...

اولین زن شهید در اسلام؟سمیه مادر عمار.رضی...

اولین کسی که به مدینه حجرت نمود؟مصعب بن عمیر.رضی ...

اولبن کسی که در شب عقبه با پیامبر پیمان بست؟اسدبن زراره.رضی ...

اولین کسی که در بیعت رضوان با پیامبر پیمان بست؟ابوسنان الامدی.رضی ...

اولین کسی از اهل بیت که بعد از فوت پیامبر.ص.به او ملحق شد؟فاطمه زهرا .رضی ..

اولین فرد مشرک که در جنگ بین مسلمین با مشرکین کشته شد؟عمربن الحضرمی

اولین کسی که علم جبر را پایه گذاری کرد؟جابربن حیان

اولین کسی که علم لغت را پایه گذاری کرد؟خلیل بن احمد

اولین کسَی که علم تاریخ اسلامی را پایه گذاری کرد؟عبدالله بن رافع

اولین کسی که علم مغازی .غزوات پیامبر.را وضع نمود؟محمدبن اسحاق

اولین کسی که احادیث پیامبر.ص.را جمع اوری کرد؟ابو رافع غلام پیامبر

اولین کسی که در علم فقه کتابی تالیف نمود؟سعدبن مسیب.رضی...

اولین کسی که فلسفه تاریخ وجامعه شناسی را بنیان نهاد؟ابن خالدون

اولین کسی که با بالهای مصنوعی پرواز نمود؟عباس بن فرناس

اولین کسی که بر روی ماه قدم گذاشت؟نیل ارمسترانگ

اولین کسی که تمبر پست را انتشار داد؟۱۸۴۰م رونالدهیل انگلیسی